PW מתפטרת כמבקר GVK Power & Infra

פרטי המידע וההסברים המבוקשים ועדיין לא נמסרים חוזרים ונשנים במכתבנו מיום 12 באוגוסט 2020 להנהלה ומועתקים לוועדת הביקורת, כך אמר המבקר במכתב לוועדת הביקורת של החברה. ט

PW מסרה כי החברה לא מסרה פרטים על מידע והסברים שביקשו מ- GVK Power (מקור: www.gvk.com)

פרייס ווטרהאוס התפטר מתפקיד מבקר חברת GVK Power & Infrastructure, וקבע כי החברה לא מסרה פרטים על מידע והסברים שביקשו ב- GVK Power.פרטי המידע וההסברים המבוקשים ועדיין לא נמסרים חוזרים ונשנים במכתבנו מיום 12 באוגוסט 2020 להנהלה ומועתקים לוועדת הביקורת, כך אמר המבקר במכתב לוועדת הביקורת של החברה. מכתב זה נשלח לבורסות ביום שישי.

לנוכח העניינים השונים המתוארים בתקשורת שלנו, כולל האירועים האחרונים ביחס לחברת הבת של החברה, MIAL, הערכנו את נכונות ההמשכה שלנו כמבקרים סטטוטוריים של החברה ובהתאם לכך ברצוננו להעביר את כוונתנו להתפטר.