HDFC Q3 נטו קופצת 296% על מיזוג Gruh Finance-Bandhan

על פי HDFC, סך כל אישורי ההלוואה האישיים גדלו ב -15 אחוזים וההפרשות ב -13 אחוזים. הגודל הממוצע של הלוואות בודדות עמד על 26.9 ל'ק.

HDFC, רווח HDFC Q3, הכנסות HDFC, רווח רבעוני HDFC, חדשות בנקאיותנכון לדצמבר 2019, ספר ההלוואות עמד על 4,41,472 crs לעומת 3,89,421 cror בשנה הקודמת, המהווה גידול של 13 %.

תאגיד הפיננסים לפיתוח דיור (HDFC) דיווח על עלייה של 296 אחוזים ברווח הנקי העצמאי ברווח של 8,372 crs ברבעון השלישי שהסתיים ב -31 בדצמבר 2019 לעומת 2,114 crs ברבעון המקביל אשתקד, בסיוע רווח ערך כתוצאה מהמיזוג של גרוה פיננסים, מקורב, עם בנק בנדאן.גרוה פיננסים (GRUH) התמזגה עם בנק בנדאן בתוקף החל מה -17 באוקטובר 2019. לתאגיד הוקצו 15,93,63,149 מניות שהסתכמו ב -9.90 % מסך ההון המונפק של בנק בנדאן. בהתאם ל- 'Ind AS 28 - השקעות בעמותות ובמיזמים משותפים' על ביטול ההכרה בהשקעה בגרוח, התאגיד הכיר ברווח שווי הוגן של 9,020 מיליון דולר, אמר HDFC.

על פי HDFC, סך כל אישורי ההלוואה האישיים גדלו ב -15 אחוזים וההפרשות ב -13 אחוזים. הגודל הממוצע של הלוואות בודדות עמד על 26.9 ל'ק. נכון לדצמבר 2019, ספר ההלוואות עמד על 4,41,472 crs לעומת 3,89,421 crores בשנה הקודמת, המהווה צמיחה של 13 %. הלוואות בודדות מהוות 76 אחוזים מהנכסים המנוהלים (AUM). על בסיס AUM, הגידול בספר ההלוואות האינדיבידואלי היה 16 אחוזים. הגידול בספר ההלוואות הכולל עמד על 14 אחוזים. בהתחשב בחוסר הוודאות הממושך וחוסר הסיכון בסביבת ההלוואות להלוואות שאינן אינדיבידואליות, התאגיד המשיך להיות זהיר בהלוואותיו.ההלוואות ברוטו שאינן מתפקדות בדצמבר 2019 עמדו על 5,950 cror. זה שווה ערך ל -1.36 אחוזים מתיק ההלוואות. ההלוואות הלא-ביצועיות של התיק האינדיבידואלי עמדו על 0.75 אחוזים ואילו ההלוואה של התיק הלא-אישי עמדה על 2.91 אחוזים. בהתאם לנורמות NHB, התאגיד נדרש לשאת בהפרשה כוללת של 3,624 cror. מתוכם, 1,913 מיליארד רופי נועדו לאספקת נכסים סטנדרטיים ו -1,711 מליון רופי לתקציב לאומי, נאמר.ההפרשות בפועל בדצמבר 2019 עמדו על 9,934 מיליארד רופי. ההפרשות הנושאות באחוז מהחשיפה במחדל (EAD) שוות ערך ל -2.25 אחוזים. ה- NII (לא כולל הכנסה מהלוואות ייעודיות) לתשעת החודשים שהסתיימו בדצמבר 2019 עמד על 9,340 cror לעומת 8,317 crore בשנה הקודמת, המהווה גידול של 12 %. המרווח על הלוואות מעל עלות ההלוואות לתשעת החודשים שהסתיימו בדצמבר 2019 היה 2.27 אחוזים.